logo
logo
Golf Club Terschelling

Help mee de natuurgolfbaan de Hoge Duinen op Terschelling te realiseren.

Het ontwerp

Binnen het plangebied de “Hoge duinen” wordt een volwaardige 9 holes golfbaan aangelegd met een totale lengte van 2775m en een korte 9 holes Par 3 baan met een totale lengte van 850m.

Het ontwerp van de natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling is van Michiel van der Vaart, van Spogard&van der Vaart Golfdesign. Michiel van der Vaart heeft voor het ontwerp van de 9 holes baan volledig gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het terrein. De fairways meanderen op een natuurlijke wijze tussen de met Oostenrijkse dennen begroeide hoge duinen door. Een 5-tal holes zijn gesituleeerd in een meer open terrein dat zo is ontworpen dat deze holes volledig zijn geïntegreerd met het aangrenzende grijs duin gebied. Een aantal teeboxen liggen bovenop hoge duintoppen. De baan is zo ontworpen dat de huidige gebruikers van het 42 ha grote gebied, de wandelaars, de fietsers en de ruiters ook na de realisatie van de golfbaan zich veilig door het gebied kunnen bewegen.

De 9 holes baan (par 36) heeft een totale lengte van 2775 m en bestaat uit 3 par 3 holes, 3 par 4 holes en 3 par 5 holes. 

 

 

De Par 3 baan wordt aangelegd op het voormalige voetbalveld en op de aangrenzende, momenteel met berken-opschot overwoekerde, duinvallei. De totale oppervlakte  zodat ook beginnende golfers en ook de jeugd het spelletje daar kunnen leren. is 2 ha. Dit gedeelte van het terrein ligt buiten het Natura2000 gebied. Naast de 9 korte holes komen er ook oefenfaciliteiten.

De 9 holes natuurgolfbaan ligt grotendeels binnen het Natura2000 gebied en de golf gerelateerde onderdelen als de greens en teeboxen beslaan een oppervlak van ca 2 ha.

Het ontwerp van de natuurbaan is tot stand gekomen door het landschap en ondulaties te gebruiken die al in het gebied aanwezig zijn. De hoogteverschillen in het duinlandschap zijn zeer uitdagend te noemen ien uniek voor Nederland. Michiel van der Vaart is de architect en heeft het ontwerp gemaakt. Michiel is zeer nauw betrokken geweest bij het proces en heeft hier misschien wel een van de mooiste banen van Nederland ontworpen. Het golfen in de natuur is een onderdeel van het ontwikkelplan de ”Hoge duinen”. Bij het ontwerp zijn de uitbreidingsdoelstellingen van de Natura2000 gehanteerd. Hierdoor krijgt het gebied een hogere natuurwaarde dan voorheen en wordt het de meest unieke golfbaan van in ieder geval Nederland. Culturele aspecten zoals o.a. het bunkercomplex, de turfdobes en de uitkijkpunten over de wadden worden volledig gïntegreerd in het ontwerp. Dit zal een sterke meerwaarde geven aan het gebied de “Hoge duinen”. 

Voor de realisatie van de natuurgolfbaan zijn diverse uitgangspunten vastgesteld die de aanleg tot een succes moeten maken voor de golfclub en voor Staatsbosbeheer, maar vooral ook voor de eilanders en recreanten.

Het vergroten van het oppervlak grijze duinen, de aanwezigheid van bijzondere plantensoorten, de bunkers van de Tigerstelling en het huidige recreatieve gebruik zijn belangrijke bouwstenen voor het ontwerp.

Met deze bouwstenen is de stichting aan het werk gegaan waarbij de golfbaanarchitect, Michiel van der Vaart, binnen het gebied gezocht heeft naar de optimale samensmelting van natuurlijke landschappelijke vormen en het golfspel. Het ontwerp is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Versterken natuurwaarden
  • Behoud van openbare wandelpaden
  • Behoud van Tigerstelling (herstel bunker en zichtlijnen)
  • Golfspelelementen moeten passen in het landschap
  • Duurzaamheid (GEO) moet in 1 jaar na aanleg behaald kunnen worden
  • Geomorfologie en bodemopbouw zijn leidend in het ontwerp

Kenmerkend voor de locatie van het plangebied is de bodemopbouw bestaande uit kalkarme zandgronden. Dit voor Nederland zeldzame bodemtype biedt ruimte aan diverse interessante habitattypen als  Grijze duinen (kalkarm), Duinen met Kraaihei (droog), Duinen met Struikhei  en Atlantische duinbossen (droog).

In tegenstelling tot andere golfbanen op dergelijke arme zandgronden is er gekozen voor een natuurlijke grasvegetatie op de fairways. Dat wil zeggen: grassoorten die van nature voorkomen op Terschelling onder vergelijkbare groeiplaats-omstandigheden. We kiezen hier voor grassen die van nature goed groeien op de kalkarme duinzandgronden zodat er in de beheerfase een minimum aan water en geen bemesting nodig is.

De opbouw van de onderdelen die specifiek gericht zijn op het golfspel worden met voedselarm zand opgebouwd en zullen alleen in de toplaag licht verrijkt worden ten behoeve van een goede groei van het korte sportgras dat benodigd is voor het golfspel.

Om uitspoeling van bijvoorbeeld kalk te voorkomen en zoveel mogelijk de natuurlijke uitstraling aan te brengen worden de paden niet verhard.

In het ontwerp is rekening gehouden de aanwezige beschermde planten zoals wilde gagel, dennenorchis, kleine keverorchis, struik- en kraaihei, en loofbos. Gevoelige locaties worden ontzien of zijn opgenomen als integraal onderdeel van het ontwerp.

Daar de golfer naast de wandelaar, fietser en paardrijder de 4e gebruiker wordt van het plangebied de Hoge Duinen zal de openbare toegankelijkheid van het gebied behouden blijven. Ook de aansluiting op de aangrenzende wandel- en ruiterpaden is goed vormgegeven. Belangrijk is bovendien dat de paden veilig en begaanbaar zijn.

De oorlogsbunkers behorende bij de Tigerstelling en de turfdôbes zijn beiden tekenen van gebruik van het terrein in vroegere jaren. De turfdôbes liggen in de heideterreintjes en zullen worden behouden. Indien nodig wordt hiervoor aanvullend beheer uitgevoerd.

Drie oorlogsbunkers spelen een belangrijke rol in het plangebied en komen indien mogelijk meer in de zichtlijnen te liggen.

Hieronder het ontwerp van de Par 3/oefenbaan. De ideale plek om het golfspel te leren.