logo
logo
Golf Club Terschelling

Welkom op de obligatiepagina van Golf Club Terschelling! 

Helpt u de mooiste golfbaan van Nederland te realiseren?


Via deze speciale website kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een of meer obligaties of donaties voor de nieuw aan te leggen Natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling en hiermee de aanleg van deze geweldige samensmelting van natuur en recreatie op Terschelling mogelijk maken.

Op de website www.natuurgolfbaanterschelling.nl vindt u alle nodige info.

 

 

 

Citaat uit een artikel op de website van de NGF, golf.nl, over de plannen voor een golfbaan op Terschelling.:

“De andere Waddeneilanden zijn deels platte polder, deels duinkust, maar Terschelling is bijna één groot glooiend duinlandschap. Gemaakt voor golf. Van der Vaart is dan ook heel enthousiast over het project. 'Ik ben lyrisch over het projectgebied', zegt Van der Vaart. 'Met een natuurbaan in dit gebied gaan we terug naar de basis, hoe golf begon, in de duinen op ruw terrein. Het wordt in mijn ogen een baan die je eens in je leven moet spelen. Een curiositeit die weinig weg heeft van een moderne baan, hooguit iets van een baan als De Pan die ook heel natuurlijk in een prachtig bestaand landschap is gelegd.'

In de ogen van de architect zal de natuurgolfbaan de natuur niet aantasten, integendeel. Van der Vaart: 'Monotone dennenbossen veranderen in een terrein dat in alle opzichten fraaier en beter wordt. De fairways van de natuurbaan zullen breed zijn zodat betreding heel goed verspreid wordt. 

 

 

INTRODUCTIE

Dit is de kans voor de leden van Golfclub Terschelling, voor alle golfers die graag willen spelen op Terschelling en voor alle bedrijven die vinden dat een golfbaan interessant is voor het toeristisch aanbod van HET eiland, om mee te helpen de Natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling te realiseren. De plannen voor onze golfbaan zijn in een ver gevorderd stadium. De vergunnig voor de Natuurbeschermingswet is aangevraagd bij de provincie Friesland en de aanvraag voor de omgevingsvergunning van de gemeente Terschelling wordt binnenkort ingediend. Golfbaanarchitect Michiel van der Vaart, van Spogard & VanderVaart golf design, heeft een prachtig ontwerp gemaakt voor de golfbaan. Staatsbosbeheer is zeer nauw betrokken geweest bij nu voorliggende plan voor een natuurgolfbaan en zal de grond middels een langlopende pachtconstructie aan ons verpachten. De gemeenteraad van Terschelling staat achter onze plannen en heeft ons een subsidie verstrekt voor het voortraject, waarin de onderbouwing voor de vergunningaanvragen is uitgewerkt.

Golfclub Terschelling heeft in samenwerking met Staatsbosbeheer een plan uitgewerkt om het bos-duingebied ten noord oosten van West-Terschelling zo in te richten dat naast fietsers, wandelaars en ruiters ook golfers in de toekomst daar hun sport kunnen beoefenen. Het gebied kenmerkt zich door met dennenbomen begroeide hoge stuifduinen waartussen natuurlijk ontstane duinvalleien meanderen, ideaal voor de aanleg van een natuurgolfbaan.

We hebben daarom als naam voor het gebied gekozen: “DE HOGE DUINEN” 

 

De Natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling

Vanaf 2010 is er al een golfclub op Terschelling, Vereniging Golf Club Terschelling, met eind 2017 ruim 220 leden. Haar doel is er voor te zorgen dat de leden kunnen golfen.

Al jaren is de golfclub aan het zoeken naar een geschikte locatie op het eiland en uiteindelijk is samen met Staatsbosbeheer gekozen voor het bosgebied ten noord oosten van West-Terschelling en ten zuiden van het fietspad naar de Bessenschuur alsmede het voormalige voetbalveld en de aangrenzende, met berken-opschot overwoekerde, duinvallei die aan de noordzijde van de Helmduinweg liggen. 

Dit is een dennenbos, aangeplant in de jaren ‘30, met hoge met dennen begroeide duinen, dat geleidelijk overgaat in een duin-heide gebied. Een gedeelte van met name dit duin-heide gebied valt onder Natura 2000 Duinen Terschelling, waardoor de golfbaan moet voldoen aan zeer stringente voorwaarden op het gebied van natuurwaarden. Maar omdat er sprake zal zijn van een opwaardering van de natuurwaarden door een deel van het dennenbos te veranderen in “grijs duin”, behoort een golfbaan in dit gebied tot de mogelijkheden. De golfbaan zal het karakter krijgen van een bos-duinbaan. 

De golfclub heeft de ambitie om in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer in de Hoge Duinen een natuurgolfbaan te realiseren. De initiatiefnemers willen met dit project niet alleen een plek creëren voor het beoefenen van golf, maar ook een kwalitatieve bijdrage leveren aan de ecologie en economie van het eiland.

Voor een zorgvuldige inpassing van de natuurgolfbaan en een duurzame inrichting van het gebied worden daarbij de volgende doelen gesteld:

·         het verhogen van de natuurwaarden;

·         het Hoge Duinen gebied landschappelijk versterken;

.      het gebied zodanig inrichten dat de "oude" gebruikers, de wandelaar, de fietser, de ruiter en de menner en de "nieuwe" gebruiker de golfer veilig in dit gebied kunnen recreëren;

·         een aantrekkelijke 9 holes golfbaan aanleggen;

·         de economie van Terschelling versterken.

 

Het Hoge Duinen gebied verandert door dit nieuwe plan in een gevarieerd landschap, waarin duin, heide, bos en open valleien elkaar afwisselen. Er zijn veel hoogteverschillen aanwezig, en de Hoge Duinen heeft de potentie om er een aantrekkelijke en uitdagende 9 holes golfbaan in aan te leggen.

De herinrichting van het gebied voorziet in een natuurlijke inpassing van de golfbaan in het bestaande duinlandschap en de nieuw te ontwikkelen habitat grijs duin en Atlantisch bos zullen zorgen voor een vloeiende overgang van het huidige bos naar de aangrenzende duinen.

In dit gebied heeft golfbaanarchitect Michiel van der Vaart een uitdagende 9 holes natuurgolfbaan ontworpen, par 36, bestaande uit 3 par 3 holes, 3 par 4 holes en 3 par 5 holes. Het plan voorziet verder in een Par 3 baan en oefenfaciliteiten. De totale investeringskosten bedragen 2,35 miljoen euro.

JURIDISCHE CONSTRUCTIE

Om de nieuwe natuurgolfbaan te realiseren is in 2017 de Natuurgolfbaan Hoge Duinen Terschelling B.V. (hierna te noemen “BV”) opgericht, waarvan de aandelen in handen komen van de Vereniging Golf Club Terschelling (hierna te noemen de "Vereniging"). De BV zal zorgdragen voor de aanleg, de financiering en de exploitatie van de golfbaan en de vereniging zorgt er voor dat de leden van Golfclub Terschelling hun spelletje kunnen spelen.

INVESTERING

De BV zal de golfbaan aanleggen.

De totale investering vergt een bedrag van  2,35 miljoen euro.

Aannames investeringen:

ex btw

Aanleg 9 holes baan

 

 €    1.680.000

Aanleg par 3 baan

 

 €       415.000

Adviseurs-vergunnngen

 

 €         95.000

Bouwrente

 

 €       100.000

Onvoorzien

 

 €         35.000

Totaal aanleg golfbaan

   €       2.325.000

Troley's + golfclubs

 

  €        15.000

Hardware en software

 

 €         10.000

Totaal investering

 

 €    2.350.000

 

De investering omvat de totale aanleg van de 9 holes Natuurgolfbaan de Hoge Duinen en een kleinere Par 3 baan en oefenfaciliteiten, alsmede het omleggen van een gedeelte van het fietspad en een “trapveldje” voor de jeugd van Terschelling.

Het plangebied de Hoge Duinen valt voor 70% in het Natura 2000 gebied Duinen Terschelling. Hierdoor zal de aanleg en exploitatie aan hoge natuureisen moeten voldoen. Dit vergt een lange ingroeiperiode van de fairways.

Het herinrichtingsplan de Hoge Duinen voorziet dan ook in een aanlegperiode van 4 jaar voor de 9 holes golfbaan, waarna er in het 5e jaar gespeeld kan worden. Daar de Par 3 baan grotendeels op het voormalige voetbalveld wordt aangelegd en niet onder het Natura 2000 regime valt, zal deze baan al in het 2e jaar bespeelbaar zijn en kan er ook dan al met een bescheiden exploitatie begonnen worden.

 

Realisatie natuurgolfbaan de Hoge duinen Terschelling

 

 

 

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

 

jaar 0

jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

jaar 6

jaar 7

jaar 8

jaar
9

jaar 10

jaar 11

jaar 12

9 holes baan

voortraject

 

aanleg

exploitatie

Par 3 baan

verkrijgen van de vergunningen

aanleg

exploitatie

 

De BV zal de benodigde gronden pachten van Staatsbosbeheer middels een langlopend pachtcontract.

De BV zal de golfbaan ook exploiteren en zal een variëteit aan speelrechten uitgeven aan de leden van Golfclub Terschelling en aan greenfeespelers.

Het verdienmodel voorziet in inkomsten uit contributies van de leden van Golfclub Terschelling en voor het grootste gedeelte uit greenfee-inkomsten van golfspelende bezoekers van Terschelling die een korte golfvakantie op het eiland boeken. Het onderhoud van de baan zal worden uitbesteed bij een daarin gespecialiseerd bedrijf.

Het plan voorziet niet in de bouw van een eigen clubhuis. Het aangrenzende hotel WestCord ApartHotel Boschrijck gaat haar oostvleugel verbouwen tot een gezellig golfclubhuis.

 

FINANCIERING

De financiering van de investering in de natuurgolfbaan zal worden aangetrokken door de BV als volgt:

 

Totale investeringskosten  €              2.350.000
Gift  €                 250.000
Aandelenkapitaal  €                 100.000
Subsidies  €                 600.000
Ledenobligaties  €                 250.000

Bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties Hoge Duinen A  & B

 €                 950.000

 €                 200.000

Totaal financiering  €              2.350.000

 

 

Ad Aandelenkapitaal: De Vereniging Golfclub Terschelling, als enige aandeelhouder van de BV, zal deelnemen in het aandelenkapitaal voor een bedrag van € 100.000 (dit betreft bijdragen van de leden voor de aanleg van de golfbaan).

Ook zal het bedrag dat er door de Vereniging aan Stern obligaties wordt geplaatst als aandelenkapitaal (rekening houdend met aflossingen en renteverplichtingen) worden ingebracht in de BV. 

Ad Subsidies en bijdragen: Voor het “voortraject” zijn voor een bedrag van totaal € 145.000 subsidies verkregen van de Provincie Friesland, de gemeente Terschelling, van WestCord Hotels en vaan Rederij Doeksen. In januari 2018 zal een aanvraag worden ingediend voor een subsidie van het Waddenfonds. Maximaal kan het subsidiebedrag € 500.000 bedragen. De provincie Friesland heeft de mogelijkheid om, indien de subsidie van het Waddenfonfs wordt verstrekt, een aanvullende subsidie te verlenen. Ook is er een bijdrage van € 250.000 toegezegd door een bedrijf van het eiland.

Ad Obligaties: Voor het resterende bedrag ad €1.500.000 zullen rentedragende obligaties worden uitgegeven:

1.     De Stern obligatieeen achtergestelde obligatielening met een nominale waarde van €1.000 en met een looptijd van 10 jaar, waarvan ieder jaar een tiende deel aan de Vereniging wordt  kwijtgescholden. De kwijtschelding is voor de obligatiehouder in box 1 als periodieke uitkering aftrekbaar. Over het uitstaande leningbedrag vergoedt de Vereniging jaarlijks een rente van 8,75 %.  Deze rente is niet belast. Door de hoge rente aan de ene kant en de aftrekbaarheid van de kwijtscheldingen aan de andere kant zal  de kostprijs, afhankelijk van het percentage dat er aan inkomstenbelasting wordt betaald, ongeveer op nul uitkomen.  

2.      De Birdy obligatie: een achtergestelde obligatielening met een nominale waarde van €500 en met een looptijd van maximaal 10 jaar, waarbij gedurende de aanlegperiode ( 4 jaar) de obligatie niet afgelost wordt en daarna in 6 gelijke jaarlijkse termijnen. De rente bedraagt 3,25% p.j. Deze obligatielening zal geplaatst worden bij leden en sympathisanten van de golfbaan. U helpt hierbij de golfclub om te investeren in de golfbaan, terwijl u 3,25% rendement maakt over uw investering. Vervroegde aflossingen mogelijk. 

Het streefbedrag voor de Stern obligatie en de Birdy obligatie samen is minimaal  €250.000

3.       De Hoge Duinen obligatie A: Deze achtergestelde obligatielening zal geplaatst worden bij het (Terschelling) bedrijfsleven en bij particulieren. De nominale waarde van 1 obligatie is € 5.000. De looptijd is maximaal 14 jaar met een opnameperiode van 4 jaar en een aflossing startend in jaar na ingebruikname van de 9 holes baan in 10 gelijke jaarlijkse termijnen. De rente bedraagt 3,75% p.j. Vervroegde aflossingen mogelijk.

4.       De Hoge Duinen obligatie B: Deze achtergestelde obligatielening zal geplaatst worden bij het (Terschelling) bedrijfsleven en ook bij particulieren. De nominale waarde van 1 obligatie is € 15.000. De looptijd is maximaal 14 jaar met een opnameperiode van 4 jaar en een aflossing startend in jaar na ingebruikname van de 9 holes baan in 10 gelijke jaarlijkse termijnen. De rente bedraagt 3,75% p.j. Vervroegde aflossingen mogelijk.

 

Het streefbedrag voor de beide Hoge Duinen obligaties samen is minimaal € 300.000. 

 

Als u klikt op Financieel meerjarenplan golfbaan de Hoge Duinen, dan vindt u daar alle aannames en ook een winst- en verliesrekening en balans.

Wat vragen wij nu aan U

Voor een gedeelte van de financiering van € 2.350.000 zullen wij een beroep gaan doen op de leden van de golfclub, sympathisanten van een golfbaan op Terschelling en het (Terschellinger) bedrijfsleven, die ook hun steentje willen bijdragen aan de realisatie van de baan.

U kunt inschrijven op één of meerdere van de hierboven beschreven obligatieleningen:

·      De Stern obligatie, de Birdy obligatie of de Hoge Duinen obligaties.

    Voor meer details van deze obligatieleningen kijk op de betreffende campagne pagina.

    De Golfclub Terschelling vraagt u mee te helpen om de golfbaan te realiseren en in te schrijven op één of meer obligaties.

In dit stadium vragen wij alleen om een toezegging van u dat, indien aan de hieronderstaande voorwaarden is voldaan, u de door u aangegeven obligaties zult kopen zodra de Vereniging Golfclub Terschelling u dit vraagt.

De voorwaarden zijn:

  • dat de "Verklaring van geen bezwaar" in het kader van de Natuurbeschermingswet is afgegeven door de provincie Friesland;
  • dat de Omgevingsvergunning is afgegeven door de gemeente Terschelling;
  • dat de benodigde financiering om de herinrichting van het Hoge Duinen gebied, waarin de natuurgolfbaan wordt aangelegd, te realiseren volledig is toegezegd.

DOE MEE, UW DEELNAME BRENGT ONZE GOLFBAAN DICHTERBIJ

Meld u nu aan ! 

KLIK OP "DOE MEE"

 

 U kunt uw toezegging om een obligatie af te nemen of een donatie te geven kenbaar maken door inschrijving via dit crowdfundingplatform door op de knop "Doe mee

Campagnes

Totaal opgebracht: € 655 050,00
Aantal donaties: 210
Aantal Campagnes: 0